programma

PROGRAMMA RYU KYU KOBUJUTSU HOLLAND.

Het programma is in de traditie van Motokatsu Inoue. Het bestaat uit 42 kata’s bunkai,
ippon kumite’s, renzoku kumite’s, demonstratie kumite’s en kihon. In de reguliere
trainingen worden alleen de kata’s getraind die in het examen programma staan,
behandeld. De mogelijkheid bestaat echter, voor wie daar belangstelling voor heeft, 
elk ander kata of programma-onderdeel te leren.


BO Kata.
Shuji sho
Shuji dai
Shuji koshiki
Sakugawa sho
Sakugawa dai
Sakugawa chou
Soeishi sho
Soeishi
dai

Sueyoshi
Urasue
Sesoko

TINBE Kata.
Kanigawa

 


          

Kongo
Shirotaru sho
Shirotaru dai
Chatanyara
Yonekawa
Shoun
Chinenshichanaka
Tsukensunakake
Sanjakubo
Kyushakubo
Tsukenbo

  

SAI Kata.
Tsukenshitahaku
Hamahiga
Chatanyara
Jigen
Yaka
Hantagawa
Kojo no Sai

Tawata

SURUJIN Kata.
Long surujin
Short surujin

TEKKO Kata.
Maezato

  

TONFA Kata.
Hamahiga
Yaraguwa

NUNCHAKU Kata.
Renshu sho
Renshu dai
sanbon nunchaku

KAMA Kata.
Tozan
Kanigawa sho
Kanigawa dai