youtube

 

 

SHUJI NO KON SHO & BUNKAI.

TSUKENSHITAHAKU NO SAI & BUNKAI.

HAMAHIGA NO TONFA & BUNKAI.

RENSHU SHO NO NUNCHAKU & BUNKAI.

SEMINAR BO KATA SUEYOSHI EN BUNKAI.
Dojo Lu Gia Jen den Haag op 14 september 2013.
 

BO KATA TSUKENBO MET BUNKAI KUMITE.

    

SANJAKUBO KATA MET BUNKAI KUMITE
.

KATA SHUJI NO KON DAI MET BUNKAI KUMITE. 

 

 SAI-JUTSU SEMINAR 4-10 2014 DOJO LU GIA JEN, den HAAG 

 

 EKU Seminar 6 juni 2015 Lu Gia Jen den Haag. Kata Tsukensunakake.